FC2ミニブログPIYO

 • 2023.12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
紙幣只是錢的鬼魂,不是錢本身,只有金本位才是真正有價值的……看來擁有一堆紙幣和銀行里N個數字的人不是有錢人,有黃金在手的人才是有錢人,我們還是購入多點黃金吧(捂臉)

コメント欄を閉じる