FC2ミニブログPIYO

 • 2024.4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
話説,我的piyo友人可能破零〓?感覺希望有些渺茫/_、
餃子吃完了,不是很飽,不過暫時不想吃東西了,好想在床上打滾哦~空調是項偉大的發明
正在吃餃子哦~好吃的煎餃子,豬肉玉米的,小龍的最愛(之一)>w<b
因為很可愛,所以又開了PIYO迷〓BLOG,我真是罪惡的龍>///<